Najít práci s Orienta Czech

Cerca lavoro

 

Zásady ochrany osobních údajů - Kandidáti

1. VLASTNÍK ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

ORIENTA CZECH S.R.O.
ID n. 05224454
Vodičkova 1277/19, Nové Město - 11000 Praha, Czechia
webcz.orienta.net
e.mail[email protected]

2.  ZPRACOVANÉ ÚDAJE

Vámi poskytnuté údaje

Pro přístup k našim službám, a zejména pro signalizaci vaší žádosti, budete muset poskytnout některé údaje.
Konkrétně byste mohli poskytnout následující údaje (následující výčet není vyčerpávající, ale je uveden pouze jako příklad): vaše celé jméno, kontaktní údaje (včetně adresy, telefonního čísla a e-mailu ), povolání, pracovní pozici, datum a místo narození, rodinný stav a - pokud je to relevantní - počet dětí (vyživovaných osob), státní příslušnost, číslo sociálního pojištění, informace o vašich předchozích pracovních zkušenostech.
Poskytnutí těchto údajů je spolu s dodáním Vašeho životopisu podmínkou pro poskytování služeb společností Orienta Czech sro; neposkytnutí těchto údajů může společnosti Orienta Czech sro znemožnit poskytování jejích služeb a produktů, jak je podrobněji popsáno níže.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Orienta Czech sro se obvykle vyhýbá shromažďování a zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Patří sem údaje, které odhalují váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, dále genetické údaje, biometrické údaje určené k jedinečné identifikaci fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu nebo sexuálním životě a sexuální orientaci osoby.
Pokud by v konkrétních případech Orienta Czech sro shromažďovala nebo jinak nakládala se zvláštními kategoriemi osobních údajů (např. o prohlášení o zdravotním stavu pro daňové účely) za účelem dosažení níže uvedených účelů, bude s těmito informacemi vždy nakládat v souladu s právními předpisy a požadavky uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost Orienta Czech sro zpracovává vaše údaje na základě článků. 6 a 9 evropského nařízení č. 679/2016 a na základě souhlasu podle čl. 7:
a. Souhlas - |LS| 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 a případně čl. 9 odst. 2 písm. a)|RS| - Orienta Czech sro nakládá s některými údaji výhradně na základě Vašeho předchozího, svobodného a výslovného souhlasu. Souhlas máte právo kdykoli odvolat s účinky do budoucna.
b. VYTVOŘENÍ SMLOUVY NEBO PŘEDCHOZÍCH OPATŘENÍ - |LS|Čl. 6 odst. 1 písm. b)|RS| - abychom mohli uzavřít smlouvu se společností Orienta Czech sro a provést ji, potřebujeme mít přístup k určitým údajům.OCHRANA Oprávněných zájmů - c. |LS|čl. 6 odst. 1 písm. b) |RS| - abychom mohli uzavřít smlouvu se společností Orienta Czech sro a provést ji, potřebujeme mít přístup k určitým údajům. 6 odst. 1 písm. f)|RS| - Orienta Czech sro nakládá s určitými údaji za účelem ochrany svých zájmů nebo zájmů třetích osob. Tato zásada se však uplatní pouze v případě, že v jejím věcném kontextu nepřevažují vaše zájmy.

4. ÚČEL, PRO KTERÝ BUDEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVATOrienta Czech sro bude zpracovávat Vaše údaje pouze pro účely, které umožňují předpisy o ochraně osobních údajů.
Jedná se o následující účely: (i) Vámi předem schválené cíle; (ii) zpracování údajů za účelem realizace nabízených služeb; (iii) plnění právních povinností, které se na nás vztahují (včetně povinností a právních požadavků stanovených příslušným orgánem); (iv) ochrana našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, s výjimkou případů, kdy nad nimi převažují Vaše zájmy; (v) výkon našich práv a plnění našich povinností v rámci zákonů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně; (vi) určení, výkon nebo obhajoba práva nebo právního nároku; (vii) z důvodů převažujícího veřejného zájmu.
S vašimi údaji budeme mimo jiné nakládat pouze pro konkrétní účely uvedené níže. Upozorňujeme, že se nejedná o úplný a vyčerpávající výčet jednotlivých účelů, ale pouze o řadu příkladů, jejichž cílem je ilustrovat výše uvedené účely.

4.1 ÚČEL LÉČBY PRO SLUŽBY NABÍZENÉ SPOLEČNOSTÍ ORIENTA CZECH SROa. HLAVNÍ ÚČEL. Hlavní účel zpracování Vámi uvedených údajů souvisí s výkonem služeb, které společnost Orienta Czech sro nabízí, a to zejména upozornit naše zákazníky a partnery, kteří mají zájem o výběr a nábor zaměstnanců, na kandidáty samostatně prováděný samotnými kandidáty, a to prostřednictvím informačních životopisů a profilů dobrovolně poskytnutých kandidáty ve všech formách (webové stránky, e-mail apod.).
b. KONTAKT. V této souvislosti může nastat možnost nebo potřeba, aby Vás společnost Orienta Czech sro kontaktovala z důvodů souvisejících s Vaší žádostí a následnými odvíjejícími se fázemi výběru. Za tímto účelem potřebujeme vaše osobní údaje.
c. ROZHODOVÁNÍ O VYPLÁCENÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ ORIENTA CZECH SRO Aby mohla společnost Orienta Czech sro rozhodnout, zda a za jakých podmínek vyplatí ve Váš prospěch navrhované služby, musí prověřit a zpracovat údaje, které se Vás týkají, jakož i veškeré informace týkající se předchozího zaměstnání.

4.2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRO SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ.

Společnost Orienta Czech sro podléhá různým právním požadavkům. V případě potřeby zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili splnění těchto povinností.
a. ÚČEL ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ. Zabezpečení údajů je povinností vyplývající z příslušného zákona. V případě potřeby budeme s vašimi údaji nakládat v rámci nezbytných opatření k vyhodnocení a zajištění bezpečnosti údajů.
b. ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO SOULADU. V rámci řízení shody (tj. dodržování jakéhokoli předpisu nebo zákonného ustanovení) vyhodnocujeme například to, zda jste v době žádosti o službu obdrželi odpovídající radu a zda naši zaměstnanci postupovali v souladu se všemi zákonnými povinnostmi.
c. ZÁKONNÉ POVINNOSTI. Orienta Czech sro podléhá dodržování řady právních povinností, například v oblasti bezpečnosti. S vašimi údaji budeme nakládat v rozsahu nezbytném pro splnění těchto požadavků a v případě zákonných povinností v oblasti komunikace můžeme vaše údaje předat příslušným orgánům. Vaše údaje můžeme zpracovávat také v případě soudních sporů, pokud to bude vyžadováno.

4.3 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ.Vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Orienta Czech sro, s výjimkou případů, kdy budou Vaše zájmy převažovat nad těmito zájmy.
a. ADMINISTRATIVNÍ POVINNOSTI VE SKUPINĚ ORIENTA. Společnost Orienta Czech sro patří do skupiny Orienta. V určitých případech nakládáme s Vašimi údaji za účelem zajištění efektivního a účinného řízení různých společností, které jsou součástí skupiny Orienta. Mezi tyto případy patří například účetní závěrky společnosti podle mezinárodních standardů pro účetní výkazy společností (jako jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS).

4.4 ÚČEL NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI PODLÉHAJÍCÍMI SOUHLASUV některých případech zpracováváme vaše údaje pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas.
a. REKLAMA A MARKETING. V případě, že nám k tomu udělíte souhlas, budeme vaše údaje zpracovávat za účelem informování o nabídkách, které by vás mohly zajímat, a budeme vás kontaktovat pomocí vámi schválených komunikačních kanálů. Reklamní a marketingové aktivity mohou být prováděny tradičními způsoby kontaktu (např. hovory s asistencí operátora, dopisy, zasílání propagačních materiálů prostřednictvím papírové pošty) nebo automatizovanými prostředky (např. automatizované systémy volání nebo komunikace prostřednictvím hovoru bez zásahu operátora, elektronická pošta, fax, zprávy typu MMS nebo SMS). Proti zpracování pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮOrienta Czech sro - v souladu s čl. 5, ko. 1, písm. e) nařízení EU 679/2016 - bude uchovávat Vaše údaje pouze po dobu nezbytnou k jejich zpracování pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Pokud byly údaje zpracovávány pro více účelů, budou automaticky vymazány nebo uloženy ve formátu, který neumožňuje učinit žádný závěr v přímé souvislosti s Vaší identitou, jakmile bude splněn poslední konkrétní účel.
Pro účely řádného vymazání údajů v souladu s evropským nařízením č. 679/2016 společnost Orienta Czech sro zavede zásady uchovávání údajů, které poskytnete v souladu s dynamikou procesu vyhledávání a výběru zaměstnanců. Orienta Czech sro tedy vymaže údaje týkající se poskytovaných služeb po uplynutí lhůty tří let od předání údajů.
Pokud se stanete zaměstnancem společnosti Orienta Czech sro, bude váš životopis stejně tak uchováván společností Orienta Czech sro, aby bylo možné provést případný nový výběr (pokud by bylo možné požádat o jeho aktualizaci). V každém případě budou jeho životopis a údaje v něm obsažené zpracovávány a uchovávány za výše uvedených podmínek.

6. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudeme sdílet s nikým jiným než se společností Orienta Czech sro a společnostmi ze skupiny Orienta.
Vaše osobní údaje obecně zůstávají součástí společnosti Orienta Czech sro.
Avšak pouze v případě, že jste v tomto ohledu udělili souhlas, může Orienta Czech sro, jako součást Skupiny Orienta, předávat Vaše údaje dalším společnostem Skupiny Orienta, které s nimi obchodují, a to výhradně za účelem poskytování služeb na svém území každé z těchto společností Skupiny Orienta.
V této souvislosti se může stát, že Orienta Czech sro, která se zabývá obchodními vztahy i s dalšími společnostmi Skupiny Orienta, se ocitne v situaci, kdy předá Vaše profilové údaje nebo Váš životopis svým dceřiným společnostem, byť působícím v jiných zemích. Díky tomu máte větší šanci, že budete vybráni do výběrového řízení.

7 PRÁVA ZÁJEMCE
Jako zájemce můžete vůči nám uplatnit určitá práva v souladu s evropským nařízením č. 679/2016 a dalšími příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.
Tento § 7 obsahuje vysvětlení týkající se vašich práv jakožto zájemce ve smyslu evropského nařízení č. 679/2016.
Jedná se zejména o následující:

 

7.1 Práva dotčených osob

Jako zájemce máte vůči společnosti Orienta Czech sro následující práva:
a. PRÁVO NA PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Můžete kdykoli požádat, aby vám byly poskytnuty informace o vašich údajích uložených u Le. To se týká mimo jiné kategorií námi zpracovávaných údajů, cílů nakládání s nimi, zdroje údajů v případě, že jsme je nezískali přímo od Vás, a také příjemců, kterým jsme Vaše údaje případně předali. Kopii svých údajů můžete získat zdarma. Pokud budete chtít získat více kopií, vyhrazuje si Orienta Czech sro právo účtovat poplatek.
b. PRÁVO NA ODPOVĚĎ. Můžete požádat o opravu svých údajů. V důsledku toho společnost Orienta Czech sro přijme vhodná opatření a bude usilovat o to, aby vaše údaje, které uchováváme a průběžně zpracováváme, byly přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších poskytnutých informací.
c. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Můžete požádat o výmaz svých údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy. K tomu může dojít například podle čl. 17 evropského nařízení č. 679/2016.
- pokud vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- pokud odvoláte svůj souhlas, na jehož základě se údaje zpracovávají, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
- pokud se zpracováním údajů nesouhlasí a neexistují žádné oprávněné důvody, které by ke zpracování vedly;
- pokud byly vaše údaje zpracovány protiprávně; s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné: (i) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování vašich údajů; zejména pokud jde o zákonem stanovené doby uchovávání dokumentů; (ii) pro určení, výkon nebo obhajobu práva nebo právního nároku.
d. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ. Omezení zpracování vašich údajů můžete dosáhnout, pokud: zpochybňujete přesnost údajů, a to po dobu, která nám umožní ověřit přesnost těchto údajů; zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním vašich údajů a požadujete, aby bylo omezeno jejich použití; nepotřebujeme více vašich údajů, ale tyto jsou nezbytné pro zjištění, výkon nebo obhajobu právního nároku; nesouhlasí se zpracováním do doby, než bude ověřeno, zda převažují naše oprávněné důvody, jako vlastníka zpracování, nad vašimi
e. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ. Máte právo obdržet kopii svých údajů, které jste předtím poskytli přímo společnosti Orienta Czech sro Na základě vaší konkrétní žádosti předáme vaše údaje - v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné - jinému správci údajů.
f. PRÁVO NA NÁMITKU. Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení ES č. 679/2016, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme s vašimi údaji nakládat jako s vašimi údaji. Posledně uvedený požadavek neplatí, pokud můžeme prokázat existenci závažných oprávněných důvodů, které zpracování ospravedlňují a převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud vaše údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.
g. PRÁVO VYŽÁDAT SI KOPII OCHRANNÝCH OPATŘENÍ. Máte právo vyžádat si kopii platných ochranných opatření týkajících se případného předávání údajů do třetích zemí.
h. PRÁVO KDYKOLI ODVOLAT SOUHLAS. Máte právo jej kdykoli odvolat, pokud je zpracování založeno na souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před odvoláním, a to zasláním jeho žádosti na výše uvedené kontakty (viz. § 1) nebo prostřednictvím technických postupů, které Orienta Czech sro případně zpřístupnila pro jeho zpracování.

7.2 PODMÍNKY PLNĚNÍ.

Orienta Czech sro se vždy snaží vyřídit požadavky ve lhůtě 30 (třiceti) dnů. Tato lhůta však může být prodloužena z důvodů souvisejících s konkrétním právem subjektu nebo složitostí vaší žádosti

7.3 OMEZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V TERMÍNU PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁV ZAJÍMAVÝCH OSOB

V určitých situacích se může stát, že vám z důvodu právních předpisů nebudeme moci poskytnout informace o všech vašich údajích. Pokud bychom v takovém případě byli nuceni vaši žádost o informace odmítnout, zároveň vám objasníme důvody našeho odmítnutí.

7.4 REKLAMACE U KONTROLNÍHO ORGÁNU
V případě, že považujete za nevyčerpávající zpětnou vazbu, kterou Vám Orienta Czech sro poskytla na Vaše žádosti a/nebo hlášení, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu v oblasti ochrany osobních údajů, a to v souladu s ust. 77 nařízení EK č. 679/2016
Níže jsou uvedeny kontaktní údaje příslušného orgánu týkající se ochrany osobních údajů:
ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel. +420 234 665 800
e.mail: [email protected]
https://www.uoou.cz​​​​​​​

8. NORMATIVNÍ POŽADAVKY

Úplné znění evropského nařízení č. 679/2016 naleznete na následujících internetových stránkách:
eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
Další relevantní vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů lze nalézt na internetových stránkách Úřadu, které jsou přístupné na této internetové adrese: www.uoou.cz.

9.  Změny tohoto prohlášení

​​​​​​​Pokud by mělo dojít k podstatným změnám, pokud jde o způsob zpracování vašich údajů, budeme vás o těchto změnách neprodleně informovat.